James, Eva Margaret

Dates: Unknown
Notes: daughter of J.H. James

Spouses

  1. Thomas Ashton Year: 1886